سازه سیستمی

0 محصول

سیستم کابلی پیش تنیده

0 محصول

سیستم سازه فضایی

12 محصول

انواع تیرچه

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 165518
1,295,960 ریال

0%

1,295,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 165516
1,127,400 ریال

0%

1,127,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 145516
1,058,800 ریال

0%

1,058,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 145514
921,600 ریال

0%

921,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 125516
996,080 ریال

0%

996,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 125514
858,880 ریال

0%

858,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 125512
733,440 ریال

0%

733,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 125512
733,440 ریال

0%

733,400 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 105514
804,000 ریال

0%

803,000 ریال

خرپای آماده تیرچه بتنی مدل 105512
678,560 ریال

0%

678,000 ریال