حمایت از محیط زیست

  • حذف رفت و آمد افراد جهت بررسی، انتخاب و خرید کالا ها و در نتیجه کاهش آلودگی هوا
  • حذف کاغذ در مکاتبات، فرم ها، سفارشات و... و در نتیجه کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع درختان بیشتر
  • بکارگیری بسیاری از کارمندان بصورت دورکاری و در نتیجه کاهش رفت و آمد و آلودگی هوا