فیلتر ها

204 کالا
×
☰ اعمال فیلتر
تعداد رشته سیم سطح مقطع واحد عمده مقدار قیمت(ریال) خرید توضیحات
پنج رشته 16میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995564

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : پنج رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.0میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.7میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 25.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 59.25آمپر
 • وزن تقریبی : 1250kg/km
 • برند : افشار نژاد
هفت رشته 16میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995565

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : هفت رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.0میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 28.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 51.35آمپر
 • وزن تقریبی : 1770kg/km
 • برند : افشار نژاد
چهار رشته 25میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995568

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 25میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.2میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 27.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 106آمپر
 • وزن تقریبی : 1560kg/km
 • برند : افشار نژاد
دورشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995572

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 18آمپر
 • وزن تقریبی : 88kg/km
 • برند : افشار نژاد
سه رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995574

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 6.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12آمپر
 • وزن تقریبی : 67kg/km
 • برند : افشار نژاد
پنج رشته 2.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995585

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : پنج رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.8میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 26آمپر
 • وزن تقریبی : 258kg/km
 • برند : افشار نژاد
4رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995588

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9آمپر
 • وزن تقریبی : 127kg/km
 • برند : افشار نژاد
27رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995598

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 27رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.6میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 21.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3.5آمپر
 • وزن تقریبی : 606kg/km
 • برند : افشار نژاد
42رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995602

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 42رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 23.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3.1آمپر
 • وزن تقریبی : 790kg/km
 • برند : افشار نژاد
50رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995603

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 50رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 25.9میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3آمپر
 • وزن تقریبی : 1000kg/km
 • برند : افشار نژاد
61رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995604

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 61رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 28.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3آمپر
 • وزن تقریبی : 1100kg/km
 • برند : افشار نژاد
4رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995607

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12آمپر
 • وزن تقریبی : 81kg/km
 • برند : افشار نژاد
8رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995611

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 8رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.0میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.8میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 7.2آمپر
 • وزن تقریبی : 165kg/km
 • برند : افشار نژاد
18رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995614

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.3میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 14.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6آمپر
 • وزن تقریبی : 336kg/km
 • برند : افشار نژاد
37رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995619

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 37رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.6میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 19.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 4.2آمپر
 • وزن تقریبی : 680kg/km
 • برند : افشار نژاد
8رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995630

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 8رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 10.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.7آمپر
 • وزن تقریبی : 206kg/km
 • برند : افشار نژاد
18رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995633

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.3میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 15.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.7آمپر
 • وزن تقریبی : 397kg/km
 • برند : افشار نژاد
37رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995638

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 37رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.7میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 21.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.5آمپر
 • وزن تقریبی : 800kg/km
 • برند : افشار نژاد
42رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995640

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 42رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 23میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.2آمپر
 • وزن تقریبی : 905kg/km
 • برند : افشار نژاد
18رشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995652

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.5میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 18میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.0آمپر
 • وزن تقریبی : 565kg/km
 • برند : افشار نژاد
19رشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995653

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 19رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.5میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 18میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 8.1آمپر
 • وزن تقریبی : 575kg/km
 • برند : افشار نژاد
40رشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995658

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 40رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 26.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.3آمپر
 • وزن تقریبی : 1212kg/km
 • برند : افشار نژاد
50رشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995660

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 50رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 30میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.0آمپر
 • وزن تقریبی : 1545kg/km
 • برند : افشار نژاد
7رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995665

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°103
 • تعداد رشته سیم : 7رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 10.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.8آمپر
 • وزن تقریبی : 120kg/km
 • برند : افشار نژاد
12رشته 0.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995667

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°105
 • تعداد رشته سیم : 12رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 13.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 4.8آمپر
 • وزن تقریبی : 186kg/km
 • برند : افشار نژاد
3رشته 0.75میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995671

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°109
 • تعداد رشته سیم : 3رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 6.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12.0آمپر
 • وزن تقریبی : 68kg/km
 • برند : افشار نژاد
3رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995680

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°117
 • تعداد رشته سیم : 3رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 15.0آمپر
 • وزن تقریبی : 79kg/km
 • برند : افشار نژاد
4رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995681

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°118
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 15.0آمپر
 • وزن تقریبی : 103kg/km
 • برند : افشار نژاد
7رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995683

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°120
 • تعداد رشته سیم : 7رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.7آمپر
 • وزن تقریبی : 170kg/km
 • برند : افشار نژاد
12رشته 1میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995685

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°122
 • تعداد رشته سیم : 12رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.9میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 8.0آمپر
 • وزن تقریبی : 278kg/km
 • برند : افشار نژاد
2رشته 1.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995688

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°125
 • تعداد رشته سیم : 2رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 450/750ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 18.0آمپر
 • وزن تقریبی : 88kg/km
 • برند : افشار نژاد
5رشته 2.5میلی متر مربع متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995700

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°137
 • تعداد رشته سیم : 5رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 450/750ولت
 • ضخامت عایق : 0.8میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 19.5آمپر
 • وزن تقریبی : 260kg/km
 • برند : افشار نژاد
دورشته 10mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995708

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST8
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 10mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
دورشته 6mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995711

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST11
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 6mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
سه رشته 10mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995715

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST15
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 10mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
سه رشته 2/5mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995719

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST19
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2/5mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
سه رشته 70mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995727

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST26
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 70mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
سه رشته 95mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995728

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST27
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 95mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
چهار رشته 16mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995734

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST33
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
چهار رشته 4mm متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995736

شاخه: کابل برق افشان

مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST35
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 4mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 16*5 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : پنج رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.0میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.7میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 25.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 59.25آمپر
 • وزن تقریبی : 1250kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 16*7 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : هفت رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.0میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 28.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 51.35آمپر
 • وزن تقریبی : 1770kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 25*4 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 25میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 1.2میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 27.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 106آمپر
 • وزن تقریبی : 1560kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 1.5*2 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 18آمپر
 • وزن تقریبی : 88kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 0.75*3 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 6.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12آمپر
 • وزن تقریبی : 67kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل سبک افشان 2.5*5 افشار نژاد با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : پنج رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.8میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 26آمپر
 • وزن تقریبی : 258kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.5*4 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9آمپر
 • وزن تقریبی : 127kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.5*27 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 27رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.6میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 21.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3.5آمپر
 • وزن تقریبی : 606kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.5*42 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 42رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 23.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3.1آمپر
 • وزن تقریبی : 790kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.5*50 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 50رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 25.9میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3آمپر
 • وزن تقریبی : 1000kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.5*61 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 61رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 28.0میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 3آمپر
 • وزن تقریبی : 1100kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.75*4 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12آمپر
 • وزن تقریبی : 81kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.75*8 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 8رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.0میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.8میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 7.2آمپر
 • وزن تقریبی : 165kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.75*18 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.3میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 14.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6آمپر
 • وزن تقریبی : 336kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 0.75*37 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 37رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.6میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 19.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 4.2آمپر
 • وزن تقریبی : 680kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1*8 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 8رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 10.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.7آمپر
 • وزن تقریبی : 206kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1*18 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.3میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 15.3میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.7آمپر
 • وزن تقریبی : 397kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1*37 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 37رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.7میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 21.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.5آمپر
 • وزن تقریبی : 800kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1*42 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 42رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 23میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.2آمپر
 • وزن تقریبی : 905kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1.5*18 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 18رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.5میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 18میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.0آمپر
 • وزن تقریبی : 565kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1.5*19 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 19رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.5میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 18میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 8.1آمپر
 • وزن تقریبی : 575kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1.5*40 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 40رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 26.2میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.3آمپر
 • وزن تقریبی : 1212kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل کنترل افشان 1.5*50 افشار نژاد با هادی هم محور


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : PVC/D
 • تعداد رشته سیم : 50رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 2.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 30میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 6.0آمپر
 • وزن تقریبی : 1545kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 0.5*7 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°103
 • تعداد رشته سیم : 7رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.9میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 10.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 5.8آمپر
 • وزن تقریبی : 120kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 0.5*12 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°105
 • تعداد رشته سیم : 12رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 13.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 4.8آمپر
 • وزن تقریبی : 186kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 0.75*3 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°109
 • تعداد رشته سیم : 3رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 0.75میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 6.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 12.0آمپر
 • وزن تقریبی : 68kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 1*3 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°117
 • تعداد رشته سیم : 3رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.1میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 15.0آمپر
 • وزن تقریبی : 79kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 1*4 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°118
 • تعداد رشته سیم : 4رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 15.0آمپر
 • وزن تقریبی : 103kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 1*7 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°120
 • تعداد رشته سیم : 7رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 9.6میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 9.7آمپر
 • وزن تقریبی : 170kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 1*12 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°122
 • تعداد رشته سیم : 12رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/500ولت
 • ضخامت عایق : 0.6میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.9میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 8.0آمپر
 • وزن تقریبی : 278kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 1.5*2 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°125
 • تعداد رشته سیم : 2رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 1.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 450/750ولت
 • ضخامت عایق : 0.7میلی متر
 • ضخامت روکش : 0.8میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 7.7میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 18.0آمپر
 • وزن تقریبی : 88kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان 2.5*5 افشار نژاد مقاوم در برابر حرارت 100°C


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس کلاس ۵
 • عایق : عایق TI3 مطابق (DIN VDE (C°137
 • تعداد رشته سیم : 5رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2.5میلی متر مربع
 • ماکزیمم دمای کاربری : 100درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 450/750ولت
 • ضخامت عایق : 0.8میلی متر
 • ضخامت روکش : 1.2میلی متر
 • میانگین قطر خارجی : 12.5میلی متر
 • جریان مجاز در دمای 30 درجه : 19.5آمپر
 • وزن تقریبی : 260kg/km
 • برند : افشار نژاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان دو رشته 10 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST8
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 10mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان دو رشته 6 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST11
 • تعداد رشته سیم : دورشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 6mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان سه رشته 10 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST15
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 10mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان سه رشته 2/5 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST19
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 2/5mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان سه رشته 70 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST26
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 70mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل افشان سه رشته 95 کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST27
 • تعداد رشته سیم : سه رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 95mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل 4*16 افشان کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST33
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 16mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
کابل 4*4 افشان کمان قابل انعطاف سبک با عایق پی وی سی


مشخصات فنی:

 • نوع هادی : مس آنیل شده
 • عایق : پی وی سی نوع ST35
 • تعداد رشته سیم : چهار رشته
 • نوع سیم : افشان
 • سطح مقطع : 4mm
 • ماکزیمم دمای کاربری : 70درجه سانتی گراد
 • ولتاژ نامی : 300/300ولت ، 300/500ولت
 • برند : کمان
تماس بگیرید
کابل برق افشان

کابل برق افشان

کابل برق افشان

کابل برق افشان

خرید انواع کابل برق افشان با قیمت ویژه از فروشگاه اینترنتی طاها بازار.