فیلتر ها

336 کالا
×
☰ اعمال فیلتر
واحد عمده مقدار قیمت(ریال) خرید توضیحات
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994948

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 22.5 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.25 mm
 • سایز PG : 16 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994949

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 28.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1 mm
 • سایز PG : 21 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994952

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 37 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.25 mm
 • سایز PG : 29 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994956

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 54 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 42 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994958

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 59.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 48 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994969

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه گرم
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 47 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 36 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994972

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه گرم
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 59.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1 mm
 • سایز PG : 48 PG
 • برند : بنیاد برق
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994982

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 22mm
 • سایز(PG) : 16PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994987

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 37mm
 • سایز(PG) : 29PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.04mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994988

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 37mm
 • سایز(PG) : 29PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994991

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60mm
 • سایز(PG) : 45PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.04mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1994995

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 26/67mm
 • سایز(PG) : 0.75
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995003

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995017

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 40mm
 • سایز(PG) : 40mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995022

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 75mm
 • سایز(PG) : 75mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995036

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 48/26mm
 • سایز(PG) : 1.5
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995037

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995042

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 114/3mm
 • سایز(PG) : 4
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 3mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995049

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 32mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995065

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 18mm
 • سایز(PG) : 11PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995084

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 26/67mm
 • سایز(PG) : 0.75
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995092

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995095

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 88/90mm
 • سایز(PG) : 3
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995099

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 21/34mm
 • سایز(PG) : 0.5
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995103

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 33/40mm
 • سایز(PG) : 1
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995111

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 88/90mm
 • سایز(PG) : 3
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 3mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995134

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 20mm
 • سایز(PG) : 20mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995135

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 20mm
 • سایز(PG) : 20mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995151

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 100mm
 • سایز(PG) : 100mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995159

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 22mm
 • سایز(PG) : 16PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0/9mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995162

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 28mm
 • سایز(PG) : 21PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995176

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 42/16mm
 • سایز(PG) : 1.25
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995180

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995192

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 32mm
 • سایز(PG) : 32mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995205

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 100mm
 • سایز(PG) : 100mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995212

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 42/16mm
 • سایز(PG) : 1.25
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995221

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 114/3mm
 • سایز(PG) : 4
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 1995231

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 50mm
 • سایز(PG) : 50mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2026530

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • ضخامت : میلی متر1≈1.25
 • طول : 3000میلی متر
 • قطر خارجی : 1≈1.25میلی متر
 • جنس : ورق فولادی
 • برند : سپکو
متر --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2026531

شاخه: لوله و داکت برق و شبکه

مشخصات فنی:

 • ضخامت : میلی متر1≈1.25
 • طول : 3000میلی متر
 • قطر خارجی : 1≈1.25میلی متر
 • جنس : ورق فولادی
 • برند : سپکو
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 16PG بنیاد برق ضخامت1.25mm گالوانیزه سرد


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 22.5 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.25 mm
 • سایز PG : 16 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 21PG بنیاد برق ضخامت1mm گالوانیزه سرد


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 28.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1 mm
 • سایز PG : 21 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 29PG بنیاد برق ضخامت1.25mm گالوانیزه سرد


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 37 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.25 mm
 • سایز PG : 29 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 42PG بنیاد برق ضخامت1.5mm گالوانیزه سرد


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 54 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 42 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 48PG بنیاد برق ضخامت1.5mm گالوانیزه سرد


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه سرد
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 59.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 48 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 36PG بنیاد برق ضخامت1.5mm گالوانیزه گرم


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه گرم
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 47 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1.5 mm
 • سایز PG : 36 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله فولادی 48PG بنیاد برق ضخامت1mm گالوانیزه گرم


مشخصات فنی:

 • جنس : گالوانیزه گرم
 • روکش : گالوانیزه گرم عمقی ، گالوانیزه فابریک و رنگ کوره اي
 • قطر خارجی OUT.ST (mm) : 59.3 mm
 • طول Length (mm) Thickness : 3000 mm
 • ضخامت Thickness (mm) : 1 mm
 • سایز PG : 48 PG
 • برند : بنیاد برق
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 16 PG الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم1


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 22mm
 • سایز(PG) : 16PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 29 PG الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم1/25


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 37mm
 • سایز(PG) : 29PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.04mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 29 PG الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم1/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 37mm
 • سایز(PG) : 29PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 48 PG الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم1/25


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60mm
 • سایز(PG) : 45PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.04mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 3/4 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 26/67mm
 • سایز(PG) : 0.75
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 2 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 40 Milimeter الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم Iso Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 40mm
 • سایز(PG) : 40mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 75 Milimeter الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم Iso 2Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 75mm
 • سایز(PG) : 75mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 11/2 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم6 NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 48/26mm
 • سایز(PG) : 1.5
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 2 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم6 NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 4 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه گرم6 NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 114/3mm
 • سایز(PG) : 4
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 3mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 32 Milimeter الکترو آرین صنعت گالوانیزه 6 Iso Metric1/2


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 32mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : گالوانیزه عمقی داغ
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 11 PG الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد1


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 18mm
 • سایز(PG) : 11PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 3/4 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 26/67mm
 • سایز(PG) : 0.75
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 2 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 3 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد NPT-BSPT4


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 88/90mm
 • سایز(PG) : 3
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 1/2 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد6 NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 21/34mm
 • سایز(PG) : 0.5
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 1 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد6 NPT-BSPT2/5


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 33/40mm
 • سایز(PG) : 1
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 3 inch الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد6 NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 88/90mm
 • سایز(PG) : 3
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 3mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 20 میلی متر الکترو آرین صنعت گالوانیزه Iso Metric1.2


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 20mm
 • سایز(PG) : 20mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 20 میلی متر الکترو آرین صنعت گالوانیزه سرد6 Iso Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 20mm
 • سایز(PG) : 20mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 100 میلی متر الکتروآرین صنعت گالوانیزه Iso Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 100mm
 • سایز(PG) : 100mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : گالوانیزه سرد
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 16 PG الکترو آرین صنعت فولادی مشکی0/9


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 22mm
 • سایز(PG) : 16PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0/9mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 21 PG الکترو آرین صنعت فولادی مشکی1


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 28mm
 • سایز(PG) : 21PG
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 1mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 11/4 inch الکترو آرین صنعت فولادی مشکی NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 42/16mm
 • سایز(PG) : 1.25
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 2 inch الکترو آرین صنعت فولادی مشکی NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 60/33mm
 • سایز(PG) : 2
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 32 Milimeter الکترو آرین صنعت فولادی مشکی Iso Metric1/2


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 32mm
 • سایز(PG) : 32mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.5mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 100 Milimeter الکترو آرین صنعت فولادی مشکی Iso Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 100mm
 • سایز(PG) : 100mm
 • طول (متر) : 3m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 11/4 inch الکترو آرین صنعت فولادی مشکی 6 NPT-BSPT


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 42/16mm
 • سایز(PG) : 1.25
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 4 inch الکترو آرین صنعت فولادی مشکی 6 NPT-BSPT4


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 114/3mm
 • سایز(PG) : 4
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 4mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق 50 Milimeter الکترو آرین صنعت فولادی مشکی 6 Iso Metric


مشخصات فنی:

 • قطر خارجی(میلی متر) : 50mm
 • سایز(PG) : 50mm
 • طول (متر) : 6m
 • ضخامت (میلی متر) : 0.2mm
 • جنس : فولادی
 • برند : پاپ آرین
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق گالوانیزه سرد سپکو CG-BD 13.5


مشخصات فنی:

 • ضخامت : میلی متر1≈1.25
 • طول : 3000میلی متر
 • قطر خارجی : 1≈1.25میلی متر
 • جنس : ورق فولادی
 • برند : سپکو
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
لوله برق گالوانیزه سرد سپکو CG-BD 16


مشخصات فنی:

 • ضخامت : میلی متر1≈1.25
 • طول : 3000میلی متر
 • قطر خارجی : 1≈1.25میلی متر
 • جنس : ورق فولادی
 • برند : سپکو
تماس بگیرید
لوله و داکت برق و شبکه

لوله و داکت برق و شبکه

لوله و داکت برق و شبکه

لوله و داکت برق و شبکه

خرید انواع لوله و داکت برق و شبکه با قیمت ویژه از فروشگاه اینترنتی طاها بازار.